Лиценци


15.02.2013 год. Одобрение за употреба на градбите Постројка за комбинирано производство на електрична енергија и топлина од 220 МW и Надземен цевковод за конекција за испорака на топлина помеѓу ТЕ-ТО и Топлана Исток, издадено од Министерството за транспорт и врски Број на одобрение 20 Уп.-283/12 и Исправка на одобрението со Заклучок бр. 20 Уп.-283/13

20.02.2012 год. О Д Л У К А За лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија на Друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ -ТО АД Скопје издадена од Регулаторна комисија за енергетика на Република Северна Македонија.

27.12.2017 год. О Д Л У К А за издавање лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ -ТО АД Скопје издадена од Регулаторна комисија за енергетика на Република Северна Македонија.

28.12.2017 год. О Д Л У К А за издавање лиценца за вршење енергетска дејност трговија со природен гас на друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ -ТО АД Скопје издадена од Регулаторна комисија за енергетика на Република Северна Македонија.