Регулатива


Законски акти

Закон за енергетика (Сл.Весник на РСМ бр. 96/2018)

Закон за изменување и дополнување на законот за енергетика (Сл.Весник на РСМ бр. 96/2019)

Подзаконски акти

Подзаконски акти за електрична енергија

Мрежни правила за пренос на електрична енергија (Службен весник на РМ бр.12/15)

Правила за пазар на електрична енергија (Службен весник на РМ бр.173/18)

Правила за изменување и дополнување на правилата за пазар на електрична енергија (Службен весник на РМ бр.222/18, 241/18, 65/19, 137/19, 279/19)

Подзаконски акти за топлинска енергија

Мрежни правила за дистрибуција на топлинска енергија (Сл.весник на РМ бр.141/2021)

Мрежни правила за дополнување на Мрежни правила за дистрибуција на топлинска енергија (Сл.весник на РМ бр.247/2021)

Правила за снабдување со топлинска енергија (Сл.Весник на РСМ бр. 65/2019)

Правилa за изменување и дополнување на Правилата за снабдување со топлинска енергија (Сл.Весник на РСМ бр. 162/2019; 233/2020; 312/2020)