Закони и правилници


Закони и правилници според кои се одвиваат работните активности на ТЕ-ТО АД Скопје:

03.02.2011 – Закон за енергетика

28.09.2011 – Закон за дополнување на законот за енергетика

25.08.2006 – Мрежни правила за пренос на електрична енергија на АД Мепсо

08.03.2012 – Мрежни правила за дистрибуција на топлинска енергија

30.07.2012 – Правилник за снабдување со топлинска енергија

01.08.2013 – Правилник за измена и дополнување на Правилник за снабдување со топлинска енергија

07.05.2012 – Правилник за пазар на електрична енергија