Извештај за 2020


ИЗВЕШТАЈ СО МЕСЕЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА И ПРИРОДЕН ГАС ЗА 2020 ГОДИНА