Извештај за 2021


ИЗВЕШТАЈ СО МЕСЕЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА И ПРИРОДЕН ГАС ЗА 2021 ГОДИНА