Извештај за 2022


ИЗВЕШТАЈ СО МЕСЕЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА И ПРИРОДЕН ГАС ЗА 2022 ГОДИНА